Dodatek mieszkaniowy - jakich dokumentów potrzebujesz

Nawet jeśli spełniasz wszystkie kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego, musisz jeszcze dostarczyć dokumenty, które to poświadczą. Poza wnioskiem o przyznanie pomocy, trzeba złożyć:

1. Dowolny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (np. wypis z księgi wieczystej, umowa najmu czy akt notarialny).

2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

3. Informacja o wysokości zarobków – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach brutto, decyzja o przyznaniu emerytury/renty, wyrok alimentacyjny, decyzja o przyznaniu zwrotu podatku, zaświadczenie MOPR o wysokości otrzymanych świadczeń, a  w przypadku studentów i uczniów: zaświadczenie o wysokości stypendiów i świadczeń za odbyte praktyki.

4. Informacja zarządcy zawierająca informację o strukturze, wyposażeniu technicznym lokalu, wydatków za mieszkanie (z miesiąca złożenia wniosku) i ewentualnym zadłużeniu.

5. Rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.*

* Tylko jeśli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację c.o., nie ma dostępu do ciepłej wody lub gazu przewodowego.